גולש/ת יקר,

כללי

האתר הוקם ומופעל ע"י חברת יתרון אנושי – השמה וגיוס כח אדם בע"מ אשר הינה חברה
פרטית העוסקת בהשמת כח אדם, להלן – "החברה". האתר משמש את החברה לקידום ענייניה
ועסקיה.
תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה
ניתן להשתמש באתר ולהיעזר בו.

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "החברה" – לרבות
מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, וכל מי מטעמה.
כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה – אף זכר במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף
רבים במשמע.
גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה
ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש,
מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש
ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

מידע באתר
אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש
ובכתב של החברה. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר החברה ובשירותים הינם של החברה \או
של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או
בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק,
הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין,
לתכנים המועלים ו/או המופיעים באתר החברה.
בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מי
 וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לפעילותו או שימושו באתר.

הגבלת אחריות
החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה
וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים,
תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה
ו/או מי מטעמה ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש
ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
כמו כן החברה אינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי
אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים
אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר החברה. החברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף,
מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע
מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם
באמצעות אתר החברה, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן
לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה,
שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לחברה ו/או לשירותים, לשימוש בהם,
לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

הגנת הפרטיות
הגלישה באתר החברה והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה
תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שנעשה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים.
החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות
השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה. החברה מקפידה לשמור על
הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות. בגלישה באתר החברה ובשימוש בשירותים
הנכם מסכימים, כי החברה תעשה שימוש בפרטיכם לשם שליחת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע באמצעות
כתובת ה-e-mail ו/או SMS ו/או whatsapp ו/או כל אמצעי התקשרות אחר. אם אינכם מסכימים לכך, עליכם להודיע על כך בכתב לחברה.

הצהרות והתחייבויות הגולש
בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני.
לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה
בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו,
מעת לעת, ע"י החברה. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב,
קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני,
תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) , יישומים מזיקים (Malicious Applications) 
וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים,
התשנ"ה – 1995 .